Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Одлука о финансијском плану за 2024. годину
Финансијски план за 2024. годину

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2023.годину  („Службени гласник РС”, број 138/22 од 12.12.2022.), функционална класификација 450-Саобраћај, Раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
децембар
2023)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
66.721.000 65.601.00098.32
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.846.000 10.714.000 98.78
413 Накнаде у натури 120.000 117.00097.50
414 Социјална давања запосленима1.149.0001.107.000 96.34
415 Накнаде
трошкова за запослене
26.785.00026.681.000
99.61
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 720.000 639.00088.75
421 Стални трошкови 18.930.000 18.862.00099.64 
422 Трошкови путовања 2.229.000 2.099.000 94.17
423 Услуге по уговору 32.265.000 32.238.000 99.92
424 Специјализоване услуге 1.511.000 1.187.00078.56
425 Текуће поправке и одржавање 5.520.000 5.484.000 99.35
426 Материјал30.231.000 30.231.000
100.00
462 Дотације међународним организацијама 1.489.000 1.450.00097.38
482 Порези, обавезне таксе и казне 207.000 127.00061.35
511 Зграде и грађевински објекти 39.401.000 39.400.000 100.00
512 Машине и опрема 6.541.000 6.494.000 99.28
515 Нематеријална имовина197.000197.000 100.00
 
0008 Одржавање водних путева 244.862.000242.628.000 99.09
  УКУПНО 244.862.000242.628.000
99.09

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар
2023)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 389.000
4235 - Стручне услуге 389.000
 УКУПНО 589.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар
2023)

423 - Услуге по уговору 25.413.000 37.863.000 63.264.000
4235 - Стручне услуге 25.413.000
37.863.000
63.264.000
511 - Зграде и грађевински објекти 68.430.000 2.968.000 68.275.000
5112 - Изградња зграда и објеката68.430.000 3.036.000 68.275.000
 УКУПНО93.843.000 40.831.000131.539.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности