Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Одлука о финансијском плану за 2024. годину
Финансијски план за 2024. годину

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2024.годину  („Службени гласник РС”, број 92/23 од 27.10.2023.), функционална класификација 450-Саобраћај, Раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
март
2024)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
74.149.000 17.250.00023.26
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.043.000 2.827.000 23.47
413 Накнаде у натури 100.000
0.00
414 Социјална давања запосленима901.000496.000 55.05
415 Накнаде
трошкова за запослене
26.000.0006.825.000
26.25
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.000.000
0.00
421 Стални трошкови 23.210.000 9.200.00039.64 
422 Трошкови путовања 1.950.000 284.000 14.56
423 Услуге по уговору 33.340.000 8.096.000 24.28
424 Специјализоване услуге 1.600.00054.0003.38
425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000 496.000 8.27
426 Материјал35.600.000 4.765.000
13.38
462 Дотације међународним организацијама 1.600.000
0.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 14.0005.60
511 Зграде и грађевински објекти 8.501.000 550.000 6.47
512 Машине и опрема 3.701.000 150.000 4.05
515 Нематеријална имовина200.000199.000 99.50
 
0008 Одржавање водних путева 231.145.00051.206.000 22.15
  УКУПНО 231.145.00051.206.000
22.15

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-март
2024)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 200.000
4235 - Стручне услуге 200.000
 УКУПНО 400.000

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности