Организациона структура

Наративни приказ организационе структуре


Унутрашња организација Дирекције усклађена је према делокругу прописаном чл. 17. и 18. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 73/2010, 121/2012, 18/2015-др, 92/2016, 104/2016-др, 41/2018) и Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ број 81/2007 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013).

У Дирекцији за водне путеве образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за обележавање водних путева;
2. Одељење за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе планирање и имплементацију међународних пројеката;
3. Одсек за правне, кадровске и опште послове;
4. Одсек за финансијско-материјалне послове;
5. Одсек за техничко одржавање;
6. Одсек за уклањање речног наноса;
7. Група за јавне набавке.

Одељење за обележавање водних путева обавља послове који се односе на: обележавање водних путева, постављање, одржавање и обезбеђење правилног функционисања објеката безбедности пловидбе на њима који су у функцији обележавања; израду, постављање и одржавање знакова за регулисање пловидбе на водним путевима; сталну контролу физичког стања пловног пута, знакова за регулисање пловидбе и објеката безбедности на њему; обележавање сталних и привремених природних и вештачких препрека на пловном путу; израду планова обележавања и њихово ажурирање и публиковање; израду анализа и трошкова система обележавања; старање о техничкој исправности и редовном одржавању пловила, уређаја, опреме и других средстава која су дата Одељењу на коришћење; сарадњу са међународним организацијама из области пловидбе; праћење развоја и иновација из области обележавања водних путева и знакова за регулисање пловидбе; модернизацију и примену нових технологија у обележавању водних путева; спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ; обављање других послова из делокруга Одељења.
Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 12 радних места са 24 извршилаца, а тренутно послове обављају 3 државних службеника и 19 намештеника.

У Одељењу за обележавање водних путева образују се уже унутрашње јединице:
1. Група за стручнo оперативне послове пловидбене сигнализације;
2. Група за стручно оперативне послове обележавања водних путева.

Група за стручно оперативне послове пловидбене сигнализације обавља послове који се односе на: израду динамичких годишњих планова, елабората обележавања, обрачунских ситуација и калкулација, спровођење процедура наплата такси за пружање стручне услуге обележавања препрека и објеката на водном путу; израду оперативних планова Одељења, праћење извршења планова обележавања; организацију и извршење послова мерења, прикупљања и анализе података о систему обележавања на терену, израду извештаја о контролама стања водног пута и размену података са другим организационим јединицама Дирекције и другим органима; евидентирање исправних, уништених и оштећених средстава обележавања, прикупљање неисправних средстава обележавања са терена, њихово сортирање, припрему за поправку, дефектажу, расходовање, пријем и даљу дистрибуцију и праћење поступака наплате штете; сарадњу са надлежним органима и организацијама из области обележавања водних путева и безбедности пловидбе; реализације еконимичности пословања и смањења трошкова рада Одељења; учешће у спровођењу и праћењу спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ; други послови из делокруга Групе.

Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радних места са 3 извршиоца, а тренутно послове обављају 2 државна службеника и 1 намештеник.
Контакт особа је Мирослав Грнчарски, самостални саветник, Руководилац групе, телефон: 011/30-29-829.

Група за стручно оперативне послове обележавања водних путева обавља послове који се односе на: праћење физичког стања водних путева и објеката безбедености на њима; обједињавање оперативног рада појединачних надзорништава на пословима обележавања водних путева; решавање стручно-техничких питања и давање конкретних задатака теренским јединицама и контролу њиховог извршења; организацију спровођења задатака дефинисаних планом обележавања; постављање, одржавање и правилно функционисање знакова за регулисање пловидбе на водном путу; благовремену попуну пловила одговарајућом посадом; снабдевање теренских јединица средствима за обележавање, потрошним материјалом и погонским горивом и мазивом, као и њихову рационалну потрошњу; састављање и дистрибуцију извештаја надлежним лучким капетанијама и другим заинтересованим странама о стању, броју, и позицији знакова обележавања, препрека, уочених промена и радова на водном путу; обављање и других послова из делокруга Групе.

Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 8 радних места са 20 извршиоца, а тренутно послове обављају 18 намештеника.
Контакт особа је Ђуро Ћупурдија, телефон: 011/30-29-827.

Одељење за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката обавља послове који се односе на: прикупљање, складиштење, анализу и публиковање информација о стању водних путева из надлежности Дирекције; хидрауличке, морфолошке и хидролошке анализе стања речног корита; дефинисање и анализа карактеристичних пловидбених нивоа и критичних сектора са аспекта безбедности пловидбе; истраживање и израду пројектне документације из области безбедности пловидбе и регулисања речних токова; вршење техничке контроле пројектне документације; развој и управљање речним информационим сервисима (РИС), информационим системима за пружање динамичких података о пловним путевима и другим информационим системима везаним за водне путеве; израду електроснких пловидбених карата; припрему програма, планова и извештаја о раду из надлежности Дирекције; планирање и извођење хидрографских мерења водних токова; учешће у раду међународних речних комисија, организација и стручних тела за стандардизрацију речних информационих сервиса; припрему и спровођење пројеката финансираних из предприступних фондова ЕУ и других извора; управне послове издавања услова, сагласности и мишљења из области дефинисаних Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Законом о водама и друге послове одређене законом; дизајнирање и ажурирање Интернет презентације Дирекције и веб сервиса за пружање динамичких података о актуелним пловидбеним условима; други послови из делокруга Одељења.

Послови у овом Одељењу, према Правилнику, обављају се у оквиру 12 радних места са 15 извршиоца а тренутно послове обавља 10 државних службеника и 4 намештеникa.
Контакт особа је начелник Oдељења др Јасна Мушкатировић, виши саветник, телефон: 011/30-29-898.

У Одељењу за пружање информација о стању водних путева, планирање и имплементацију међународних пројеката образују се уже унутрашње јединице:
1. Одсек за управљање међународним пројектима и речне информационе сервисе;
2. Одсек за хидрографска мерења.

Одсек за управљање међународним пројектима и речне информационе сервисе обавља послове који се односе на: припрему и спровођење пројеката финансираних из предприступних фондова ЕУ и других извора, израду радних верзија аката и анализа усклађености аката у области речних информационих сервиса са актима Европске уније; међународну стандардизацију техничких и функционалних захтева у области речних информационих сервиса; успостављање, коришћење, унапређење, техничко одржавање и управљање радом речних информационих сервиса; управљање инфраструктуром речних информационих сервиса, РИС центром, радом подсистема за лоцирање и праћење пловила и другим подсистемима речних инфорамционих сервиса; координацију активности Дирекције везане за кориснике речних информационих сервиса ван Дирекције (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкутре – Лучке капетаније, Инспекција водног саобраћаја, Агенција за управљање лукама, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија - Управа царина, бродске преводнице Ђердап I и Ђердап II, итд.); припрему програма и спровођења обука за кориснике речних информациоих сервиса; израду техничке документације и пројеката везаних за примену решења из области РИС; истраживање утицаја РИС на унутрашњу пловидбу и функционалне везе са другим видовима саобраћаја; израда студија и програма развоја који су повезани са применом телематике и РИС на унутрашњим пловним путевима; праћење и активно учествовање у националним и међународним активностима Дирекције у процесу европских интеграција; израду јединственог плана рада и извештаја о раду Дирекције; други послови из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 5 радних места са 5 извршилаца, а тренутно послове обавља 5 државних службеника.
Контакт особа је шеф Одсека мр Иван Митровић, виши саветник, телефон: 011/30-29-842.

Одсек за хидрографска мерења обавља послове који се односе на: хидрографско мерење речног корита и приобаља, прикупљање података и њихову обраду, припрему подлога за анализу стања водног пута; мерење регулационих грађевина и других хидрограђевинских објеката и препрека на водном путу; развој, коришћење и контролу система за аутоматску обраду података добијених хидрографским мерењима – одржавање, ажурирање и обезбеђење приступа бази хидрографских података; одржавање и ажурирање катастра објеката безбедности пловидбе на водном путу; успостављање и одржавање геометријске основе; обављање других послова из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 5 радних места са 8 извршилаца, а тренутно послове обављају 4 државнa службеника и 4 намештеника.
Контакт особа је шеф Одсека Срђан Ђаловић, самостални саветник, телефон: 011/ 30 29 880.

Одсек за правне, кадровске и опште послове обавља послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа; припремање предлога и израду општих аката укључујући и предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; припремање и контролу уговора и споразума које закључује Дирекција; учествовање у поступку пред судовима и другим органима; прикупљање података и израду поднесака у оквиру сарадње са Републичким јавним правобранилаштвом; послове из области безбедности и здравља на раду; учествовање у пословима из области јавних набавки; праћење и анализу кадровске оспособљености Дирекције, припремање и израду плана посебног стручног усавршавања државних службеника и намештеника и праћење реализације тих планова; вођење одговарајућих евиденција о државним службеницима и намештеницима; управљање базом података из области управљања кадровима; статистички послови из области радних односа; послови у вези спровођења поступка одговорности државних службеника и намештеника; учествовање у оцењивању државних службеника; припремање предлога одлука и решења из делокруга Дирекције; израду решења и других аката из области рада и радних односа као и послове везане за радне спорове; послове који се односе на управни поступак и управни спор; обављање оперативних послова који се односе на радно-правни статус државних службеника и намештеника; прикупљање, обраду, давање на коришћење и чување документационог материјала који је од значаја за информисање, стручно усавршавање и аналитичко стручни рад; формирање и ажурно одржавање документационих база података и вођење персоналних, кадровских и других евиденција; административно техничке послове: пријем, задуживање, развођење и архивирање предмета, отпремање поште; други послови из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних места са 7 извршилаца, а тренутно послове обављају 4 државнa службеника и 3 намештеника.
Контакт особа је шеф Одсека Славица Тимотијевић, виши саветник, телефон: 011/30-29-844.

У Одсеку за правне, кадровске и опште послове образују се уже унутрашње јединице:
1. Група за опште и персоналне послове;
2. Група за административне и послове безбедности и здравља на раду

Група за опште и персоналне послове обавља послове који се односе на: вођење матичне књиге и чување персоналних досијеа; послове писарнице, послове архивирања документације која се односи на правне, кадровске и опште послове; прикупљање података и израда аката у оквиру сарадње са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и Централним регистром за обавезно социјално осигурање; техничку подршку у припреми појединачних аката и израду одговарајућих потврда и уверења, прикупљање података за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа у домену персоналних послова; чување и одржавање зграда база Дирекције на Макишу и у Апатину; припрему података за спровођење поступака ради поправки и противпожарне заштите база Дирекције; обављају се и други послови из делокруга Групе.

Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 2 радна места са 3 извршилаца, а тренутно послове обављају 1 државни службеник и 2 намештеникa.
Контакт особа је Бранка Ђокић, референт, Руководилац групе, телефон: 011/30-29-801.

Група за административне и послове безбедности и здравља на раду обавља послове који се односе на: формирање и ажурно одржавање документационих база података и вођење персоналних, кадровских и других евиденција; послове који се односе на припрему, организовање, контролу, унос и обраду података који се односе  на предмете, архиву и друге податке од заначаја за Дирекцију; припремање предлога и израду општих аката из области безбедности и здравља на раду, борбе против корупције и забране дискриминације; управљање базом података из области управљања кадровима; статистички послови из области радних односа; послове из области безбедности и здравља на раду; учествовање у пословима из области јавних набавки; прикупљање, обраду, давање на коришћење и чување документационог материјала који је од значаја за информисање, стручно усавршавање и аналитичко стручни рад; сарадњу у изради плана интегритета и праћење примене Стратегије и Акционог плана за примену Стратегије за борбу против корупције; обављање оперативних послова који се односе на радно-правни статус државних службеника и намештеника; административно техничке послове: пријем, задуживање, развођење и архивирање предмета, отпремање поште; други послови из делокруга Групе.

Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радна места са 3 извршилаца, а тренутно послове обављају 2 државна службеника и 1 намештеника.
Контакт особа је Горан Арсић, саветник, Руководилац групе, телефон: 011/30-29-838.

Одсек за финансијско - материјалне послове обавља послове који се односе на: израду предлога финансијског плана и буџета; планирање расхода по квотама на месечном и дневном нивоу по свим изворима и економским класификацијама; израду интерних општих аката и правилника из дела финансијско књиговодствене оперативе; израду периодичних и завршног обрачуна и прегледа, презентација као и анализа трошкова периода и упоредних анализа пословања; ликвидатуру и контролу свих улазних документа Дирекције; испостављање излазних докумената за све унутрашње јединице; припрему захтева за плаћање и њихову реализацију; унос и обраду података за исплату плата и свих видова законом прописаних накнада за запослене; девизну благајну, ино плаћања преко НБС, као и усмеравања девизних прилива на рачуне код НБС; осигурања имовине и лица и подношење захтева за ликвидацију насталих штета; контирања, билансирања, сравњења и усаглашавања књиговодственог стања; вођења главне књиге и аналитичких евиденција и осталих пословних књига у оквиру финансијског књиговодства и усаглашавање са главном књигом Трезора; вођење материјалног књиговодства; управљање и вођење имовине; израду пореског биланса и осталих законом прописаних извештаја; припрему организације и спровођење пописа имовине Дирекције; ускладиштење, евидентирање, примање и издавања набављених материјала, опреме и резервих делова; отварања и затварање радних налога и обрачунских ситуација; други послови из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 5 радних места са 5 извршилаца, а тренутно послове обавља 5 државних службеника.
Контакт особа је шеф Одсека Милица Суботић, виши саветник, телефон: 011/30-29-822.

Одсек за техничко одржавање обавља послове који се односе на: обезбеђење техничке исправности пловних објеката и возила; старање о техничкој исправности уграђене опреме и уређаја на пловним објектима; прибављање пловидбених дозвола за рад и употребу пловних објеката, у складу са њиховом наменом; вођење техничке документације о свим пловним објектима, уграђенoj опреми, радним уређајима на пловилима и возилима; израду и предлагање планова инвестиционих и редовних поправки пловних објеката и возила и старање о њиховој реализацији у складу са усвојеним плановима; израду техничких спецификација потребних ремонтних радова на пловним објектима и потребних сервиса на возилима; вршење стручно-техничких надзора и контроле при изградњи нових, односно при вршењу ремонтних радова на пловним објектима у бродоградилиштима; обављање техничких пријема изведених радова, као и учествовање у раду комисија за финансијске обрачуне изведених радова у бродоградилиштима; праћење и контрола исправности рада пловних објеката и возила у току њихове експлоатације; организовање послова текућег одржавања и вршење редовних и ванредних поправки пловних објеката и уграђене опреме у радионицама Одсека и на терену; припрему техничке документације за покретање поступака јавних набавки везаних за одржавање пловних објеката, возила и рад радионица Одсека; старање о припреми пловних објеката за контролне, редовне, ванредне и основне прегледе у складу са прописаним стручно-техничким правилима од стране органа надлежног за утврђивање способности бродова за пловидбу и лучких капетанија ради обезбеђења пловидбених дозвола за рад; старање о редовном сервисирању и одржавању возила; израду техничког дела документације у случају хаварија на пловним објектима и возилима, а у циљу отклањања последица и наплате штете по основу осигурања; надзор и контрола рада службе која врши материјално-техничко обезбеђивање зграде Дирекције; надзор и контрола рада службе која одржава хигијену просторија зграде Дирекције; други послови из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 6 радних места са 6 извршилаца, а тренутно послове обавља 5 државних службеника и 1 намештеник.
Контакт особа је шеф Одсека Александра Кафеџић, самостални саветник, телефон: 011/ 30 29 831.

Одсек за уклањање речног наноса обавља послове који се односе на: одржавање пловности у складу са прописаном категоријом водног пута; уређење и одржавање водних путева за потребе пловидбе – послови регулације река; багеровања речног наноса из пловног пута, сидришта и улаза у међународне зимовнике; врши послове одржавање габарита водних путева у складу са прописаним категоријама, међународним стандардима и препорукама; израђује планове и извештаје о извршеним радовима; други послови из делокруга Одсека.

Послови у овом Одсеку, према Правилнику, обављају се у оквиру 5 радних места са 7 извршилаца, а тренутно послове обављају 1 државна службеника и 6 намештеника.
Контакт особа је шеф Одсека Зоран Матић, референт, телефон: 011/30-29-858.

Група за јавне набавке обавља послове који се односе на: спровођење свих поступака јавних набавки; израду интерних аката којима се ближе уређује поступак јавненабавке; планирање набавки; испитивање и истраживање тржишта; спровођење и контролу јавних набавки, праћење извршења уговора о јавној набавци-испуњења уговорених обавеза са финансијског и материјалног аспекта и праћење рокова трајања уговора;припремањекварталних и годишњих извештаја о извршењу плана набавки за претходну годину; праћење реализације плана и достављање измена надлежним органима; спровођење поступака набавки на које се Закон не примењује; припремање битних елемената за израду уговора са изабраним понуђачима; давање мишљења и образложења у вези учествовања у поступку јавних набавки; комуникација са понуђачима; израду предлога одлуке по захтеву о заштити права понуђача; обављање стручних послова за комисију за јавне набавке; евидентирање набавки; анализирање набавки ради сврставања у одговарајућу врсту, групу и поступак; припрему и контролу извршења налога који су издати у домену јавних набавки у оквиру прављења планова набавки на годишњем нивоу, послове оглашавања јавне набавке на порталу Управе за јавне набавке и интернет презентацији Дирекције; рефакцију плаћене акцизе; други послови из делокруга Групе.

Послови у овој Групи, према Правилнику, обављају се у оквиру 3 радна места са 3 извршиоца, а тренутно послове обављају 3 државна службеника.
Контакт особа је руководилац Групе мр Дубравка Стојановић, самостални саветник, телефон: 011/30-29-840.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности