Rečni informacioni servisi

Rečni informacioni servisi (RIS) su koncept usaglašenih telekomunikacionih usluga i informacionih sistema za podršku unutrašnjoj plovidbi i njenu vezu prema ostalim vidovima saobraćaja. Ovaj koncept obuhvata sisteme za lociranje i praćenje brodova, prikaz elektronskih navigacionih karata, pružanje informacija o plovnom putu, kao i druge usluge. RIS je osmišljen kao otvoren sistem dostupan svim zainteresovanim korisnicima unutrašnjih plovnih puteva.

Zakonom o ministarstvima iz maja 2007. godine Direkcija za vodne puteve Plovput je dobila institucionalno ovlašćenje za razvoj i unapređenje rečnih informacionih servisa u Republici Srbiji. Uvođenje RIS-a u Srbiji usklađeno je sa postojećim evropskim standardima (RIS Direktiva EU i preporuke Evropske ekonomske komisije Ujedinjenih nacija). To je preduslov za integrisanje međunarodnih unutrašnjih plovnih puteva u našoj zemlji sa evropskom plovidbenom mrežom, sa posebnim akcentom na evropski Koridor VII (reku Dunav).

U Plovputu razvijene su elektronske navigacione karte (ENC) za ceo tok reka Dunav (590 km) i Tisa (160 km) kroz Srbiju, u skladu sa Inland ECDIS standardom. U poslednje tri godine postavljene su četiri bazne stanice za praćenje plovidbe (Beograd, Novi Sad, HE Đerdap 1, HE Đerdap 2) čime je pokriveno preko 200 km reke Dunav. Krajem 2007. godine započeo je sa radom i RIS centar iz koga se vrši lociranje i praćenje brodova u realnom vremenu. Jedna od usluga koju Plovput pruža korisnicima plovnih puteva je i sistem obaveštavanja putem interneta - Notices to Skippers (http://nts.risserbia.rs).

recni-informacioni-servisi

U 2009. godini započela je realizacija trogodišnjeg projekta Implementacije RIS-a na Dunavu u Srbiji, koji je finansiran iz IPA 2007. Rezultat sprovođenja tog projekta će biti operativan RIS sistem koji će se sastojati iz podsistema za lociranje i praćenje brodova (15 baznih stanica), podsistema za davanje elektronskih saopštenja brodarstvu, podsistema za elektronsko prijavljivanje putovanja, podsistema za pružanje korekcije GPD signalu prema IALA standardima, i dr. Zbog načina na koji je koncipiran i projektovan, RIS sistem u Srbiji predstavljaće jedan od najsloženijih i najobuhvatnijih sistema na celokupnom toku reke Dunav.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post