U vršenju ovlašćenja iz svog delokruga Direkcija primenjuje sledeće zakone i druge propise (grupisano prema sledećim oblastima):

UNUTRAŠNЈA PLOVIDBA

 • Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“ broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19, 9/20 i 52/21);
 • Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS” broj 10/13 i 18/15);
 • Zakon  transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS” broj 88/10);
 • Zakon o vodama („Službeni glasnik RS” broj 30/10 i 93/12);
 • Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“ broj 96/14 i 111/20);
 • Uredba o vrstama RIS usluga i početku njihove obavezne primene („Službeni glasnik RS” broj 63/13);
 • Pravilnik o rečnim informacionim servisima („Službeni glasnik RS” brој 63/15);
 • Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta („Službeni glasnik RS” broj 33/15);
 • Pravilnik o određivanju sidrišta („Službeni glasnik RS” broj 30/15);
 • Uredba o obavlјanju osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamaca i plovećih postrojenja („Službeni glasnik RS” broj 18/96);
 • Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju zimovnici otvoreni za zimovanje stranih brodova na unutrašnjim plovnim putevima na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe („Službeni list SRJ“,br. 28/98 );
 • Uredba o uslovima pod kojima strani brod u raspremi može boraviti u obalnom moru i na unutrašnjim plovnim putevima SRJ („Službeni list SRJ”, broj 10/99);
 • Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj („Službeni glasnik RS” broj 69/13);
 • Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS” broj 30/15);
 • Pravilnik o načinu obavlјanja probne vožnje brodova i o zonama plovidbe brodova („Službeni glasnik RS” broj 99/12);
 • Pravilnik o ispitivanju plovidbenih nezgoda plovila („Službeni glasnik RS” broj 113/13);
 • Pravilnik o načinu obavlјanja pilotaže, stručnoj spremi koji moraju imati piloti i uslovima za obavlјanje pilotaže („Službeni list SRJ” broj 44/98);
 • Pravilnik o vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je pilotaža obavezna za plovila određene vrste i veličini („Službeni glasnik RS” broj 2/13);
 • Pravilnik o određivanju imena, oznaka, pozivnih znakova brodova i o vođenju evidencije o imenima, oznakama i pozivnim znacima brodova („ Službeni list SRJ” broj 51/98);
 • Pravilnik o vijanju zastave trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije („ Službeni list SRJ” broj 31/98);
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju obalne i brodske radio-stanice („ Službeni list SRJ” broj 72/99);
 • Pravilnik o načinu i uslovima rada radio-službe za bezbednost plovidbe („ Službeni list SRJ” broj 72/99);
 • Pravilnik o sadržini, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice Savezne Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ“,16/80, 25/88 i „Službeni list SRJ“, br. 6/93);
 • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora („Službeni glasnik RS” broj 112/12);
 • Pravilnik o broju i sastavu posade za plovne objekte koji nisu brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice („Službeni glasnik RS” broj 49/06);
 • Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja („Službeni glasnik RS” broj 111/07);
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje („Službeni glasnik RS” broj 40/13);
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice („Službeni glasnik RS” broj 59/13);
 • Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe jugoslovneske trgovačke mornarice („ Službeni list SRJ” broj 30/98);
 • Pravilnik o kategorizaciji državnih vodnih puteva („Službeni glasnik RS” broj 115/13);
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravlјanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravlјanje („Službeni glasnik RS” broj 86/14);
 • Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice („Službeni glasnik RS” broj 64/12);
 • Pravilnik o određivanju visina taksi za pružanje stručnih usluga iz nadležnosti Direkcije za vodne puteve („Službeni glasnik RS” broj 141/14);
 • Pravilnik o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovila („Službeni glasnik RS” broj 114/13);
 • Pravilnik o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta („Službeni glasnik RS” broj 104/13);
 • Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje stručne osposoblјenosti za upravlјanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom („Službeni glasnik RS” broj 98/13);
 • Odluka Vlade o određivanju pristaništa za međunarodni saobraćaj („Službeni glasnik RS” broj 51/05 i 14/10);
 • Odluka o utvrđivanju i korišćenju mesta za postavlјanje plovnog objekta na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ broj 29/05);
 • Plan mesta za postavlјanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ broj 9/2013 i 16/2013 - ispr.).
HIDROGRAFSKA DELATNOST
PLANIRANЈE I IZGRADNЈA
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14);
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS” broj 22/15);
 • Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS” broj 72/09 i 18/10);
DRŽAVNA UPRAVA
 • Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14);
 • Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS” broj 55/05, 71/05 - ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - odluka US, 72/12, 7/14 - odluka US i 44/14);
 • Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS” broj 44/2014 i 14/2015);
 • Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22);
 • Zakon o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14);
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” broj 34/03, 64/04 - odluka USRS, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14);
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16, 95/18 i 2/23);
 • Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik RS” broj 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11 i 101/13);
 • Zakon o državnom pečatu Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 101/07);
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS” broj 81/07 - prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13);
 • Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavlјenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS” broj 4/08 - prečišćen tekst i 78/12);
 • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS” broj 98/07 - prečišćen tekst i 84/14);
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS” broj 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14 i 28/15);
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS” broj 5/06 i 30/06);
 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS” broj 41/07 - prečišćen tekst i 109/09);
 • Uredba o ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS” broj 109/09);
 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Službeni glasnik RS” broj 25/2015).
 • Zakon o bezbednosti i zdravlјu na radu („Službeni glasnik RS“ broj 35/23);
BUDŽET I FINANSIJE
 • Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” broj 54/09, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispr., 108/13 i 142/14);
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS” broj 142/14);
 • Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS” broj 46/2006, 111/2009, 99/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon);
 • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS” broj 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07 i 99/10);
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS” broj 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14);
 • Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS” broj 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon);
 • Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr.zakon);
 • Carinski zakon („Službeni glasnik RS” broj 8/10, 111/12 i 29/15);
 • Uredba budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS” broj 125/03 i 12/06);
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS” broj 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13 i 63/13 - ispr.).
JAVNE NABAVKE
 • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 124/12);
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS” broj 12/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposoblјavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS” broj 77/2014);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS” broj 56/2014);
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju spiska predmeta javne nabavke („Službeni glasnik RS” broj 110/13, 13/14);
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS” broj 13/14);
 • Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke („Službeni glasnik RS” broj 44/2014);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS” broj 106/13);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS” broj 104/13);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS” broj 29/13);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS” broj 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 29/13);
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišlјenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS” broj 29/13);
 • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki („Službeni glasnik RS” broj 29/13);
 • Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca („Službeni glasnik RS” broj 31/13);
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS” broj 33/13);
 • Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 33/2013);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS” broj 75/13).
INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS” broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);
 • Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS” broj 8/06);
 • Uputstvo za objavlјivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS” broj 68/10).
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18);

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post