Detaljni nacrt i instalacija prototipa za rečne informacione servise na reci Savi

Cilj projekta je da se izradi projektna i tenderska dokumentacija za implementaciju RIS-a na reci Savi. Ovaj projekat treba da posluži kao osnova za harmonizovanu implementaciju RIS-a na reci Savi na istom nivou sa merama koje su Srbija i Hrvatska već preduzele na Dunavu, kao i da budu u skladu s EU RIS direktivama. Implementacija RIS-a na reci Savi ima za cilj unapređenje sigurnosti i efikasnosti plovidbe, kao i zaštitu životne sredine.

Specifične aktivnosti projekta obuhvataju:
  • ocenu dosadašnjeg toka implementacije RIS-a na rekama Dunav i Sava u Srbiji i Hrvatskoj;
  • izradu detaljnog nacrta RIS sistema, uključujući moguće faze za implementaciju sa preliminarnom procenom troškova;
  • izvođenje terenskog merenja za predloženu konfiguraciju mreže AIS baznih stanica;
  • usklađenost ocenjivanja za predloženi RIS sa barem 3 članice EU i dodatno sa Srbijom i Hrvatskom (za Savu i Dunav);
  • pripremu procene troškova za implementaciju predloženog RIS sistema;
  • definisanje plana implementacije za predloženi RIS sistem;
  • izradu tehničkih specifikacija za implementaciju predloženog RIS sistema;
  • izradu tenderske dokumentacije za implementaciju predloženog RIS sistema;
  • izradu Studije procene uticaja na životnu sredinu za implementaciju RIS-a na reci Savi.
Direkcija za vodne puteve Plovput je članica međunarodnog konzorcijuma koji realizuje ovaj projekat.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post