print


23.01.2014.

PONAVLJANЈE SAOPŠTENЈA U VEZI RIS-A, ENI BROJA, UKRCAJA ČLANOVA POSADE I PUTNIKA, NOVIH BRODARSKIH KNJIŽICA I NOVIH OVLAŠĆENJA

Obaveštavaju se zapovednici brodova, starešine plovila, rukovaoci plovećih naprava. Organizacija rečnog saobraja i ostali učesnici u rečnom saobraćaju o sledećem.

Uvidom u brodsku dokumentaciju, kod overe dnevnika i overe ukrcanja, uviđen je određeni broj nepravilnosti vezane za primenu najnovijih zakona , pravilnika i uredbi:

1. UREDBU O VRSTAMA USLUGA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA (RIS) I POČETKU NJIHOVE OBAVEZNE PRIMENE (Službeni glasnik RS br. 63/2013).

2. ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA (Sl. glasnik RS br. 73/10, 121/12 )

3. ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA (Sl. glasnik RS br. 10/13)

4. PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANјE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE (Sl. glasnik RS br. 40/13)

5. PRAVILNIK O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE (Sl. glasnik RS br. 64/12)

6. PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA I DRUGIH PLOVILA, KAO I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA ZDRAVSTVENOG NADZORA (Sl. glasnik RS br. 112/12)

1. Uredbom o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (RIS) (Službeni glasnik RS br. 63/2013) i početku njihove obavezne primene propisuju vrste usluga Rečnog informacionog servisa sa početkom obavezne primene RIS-a od 01. januara 2014 godine i to za sledeće usluge:
- za lociranje i praćenje brodova primenom AIS sistema,
- elektronska saopštenja brodarstvu (NTS)

Sva plovila, osim čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata koja plove u području RIS-a, na rekama Dunav i Sava su dužna da koriste propisane usluge i informacije RIS-a, moraju imati pravilno programiran ATIS kod, odnosno podatak o plovilu na AIS(RIS) transponderu.

Sem propisanih prekšajnih kazni propisane članom 5 Uredbe, zabraniće se upotreba plovila koja ne koriste usluge RIS-a.
Vlasnici plovila koji do sada nisu ugradili adekvatnu opremu treba da se obrate za to ovlašćenom distributeru.

2. Svi brodovi unutrašnje plovidbe moraju da imaju ENI – jedinstveni evropski identifikacioni broj koji se obavezno upisuje u brodsko svedočanstvo i svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.
Plovila upisana u upisnike, pre obaveze dobijanja ENI broja, ista dobijaju od Ministarstva saobraćaja, sektora za vodni saobraćaj, Nemanjina 22-26, Beograd, na osnovu priloženog izvoda iz upisnika brodova dobijenih od kapetanije i zahteva vlasnika za dodelu ENI broja.

3. Na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja, sadržini i obrazcu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu, i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje (Službeni glasnik RS br. 3/2013) od 7. maja 2013. godine i početka primene obrazaca DOZVOLA za ukrcanje stranom državalјaninu koji se ukrcava kao član posade broda trgovačke mornarice Republike Srbije, svi ukrcani strani državalјani na brodovima trgovačke mornarice Republike Srbije moraju da poseduju dozvolu za ukrcavanje u skladu sa odredbama navedenog pravilnika.

4. Od stupanja na snagu ovog Pravilnika, a s obzirom na proceduru dobijanja odobrenja za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u Republici Srbiji i zasnivanje radnog odnosa stranog državlјanina u skladu sa zakonom kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa sa stranim državalјanima, Lučke kapetanije su davale primerene rokove vlasnicima brodova, uz dokaz da su započeli proceduru dobijanja navedenih odobrenja kao uslov izdavanja dozvole za ukrcanje u nadležnoj lučkoj kapetaniji, članovima posade stranim državlјanima a koji su ukrcani na domaći brod.
Pojedina brodarstva su i dalјe postupali suprotno zakonskim odredbama, pravdajući se komplikovanoj proceduri, pa se zbog toga nalaže lučkim kapetanijama, da ako u kontroli ili inspekciji zateknu strane državlјanje kao članove posade na domaćem brodu, zapovedniku broda naložite da ih odmah iskrca sa broda, obavesti vlasnika broda o svojoj zakonskoj obavezi da ih obezbedi i da formira posadu po važećim zakonskim propisima.

5. Što se tiće pojava da se na teretni brod ukrcavaju lica u svojstvu putnika, a da vrše poslove upravlјanja brodova u smeni, što je flagrantno kršenje zakona i bezbednosti plovidbe, nalaže Vam se sledeće:
- u popis članova posade broda ne može se upisati niti ukrcati lice u svojstvu putnika osim članova porodice ukrcanih članova posade, osim ispunjavanja uslova iz člana 117. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama kojim se uređuje da:
„Privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za prevoz putnika mora da ima brod koji nije putnički brod, koji Uprava oglasi sposobnim da prevozi putnike na jednom ili više putovanja ili za određeno vreme, određenu zonu plovidbe, ako je njegova sposobnost utvrđena po odredbama ovog zakona i ako se pregledom utvrdi da brod ispunjava uslove za obavlјanje takvog prevoza putnika“

6. Ukrcaj i iskrcaj zapovednika može da vrši samo brodar, a ostale članove posade samo zapovednik. U dosadašnjoj praksi zapovgednici su se sami ukrcavali i iskrcavali, dok je ostale članove posade ukrcavao i iskrcavao član posde koji obavlјaju poslove "ćata", a ne zapovednik. Pri ukrcaju zapovednika od strane brodara isti o tome izdaje potvrdu koju zadržava lučka kapetanija u kojoj se vrši overa ukrcanja ili iskrcanja.

7. Neće se dozvoliti ukrcaj člana posade na brod ukoliko isti nije iskrcan sa prethodnog broda.

8. Potrebno je u što kraćem roku zameniti brodarske knjižice i ovlašćenja. MUP više ne vrši izdavanje viza u stare knjižice, a samo je pitanje dana kada će pri izlasku iz zemlјe to tražiti Mađarske i Rumunske vlasti. Krajni rok zamene je do isteka važnosti upisanog lekarskog pregleda. Od 15.05.2013. godine, produženje lekarskog pregleda ne vrši ovlašćeni lekar, već lučka kapetanija, pa upisani lekarski pregledi nakon pomenutog datuma će se smatrati kao neregularni i brodarcu sa tako produženim lekarskim se neće dozvoliti ukrcanje, pošto je upisano u nevažeću brodarsku knjižicu.

9. Kod promene ovlašćenja , svima kojima se priznaje zvanje zapovednika "A", "B" ili "C" , pored adekvatnog starog ovlašćenja, brodarci obično nemaju i druga dva uslova za zamenu, uverenje o položenom ispitu za "radar" i "radio stanicu", bez kojih im se ne može izdati novo ovlašćenje. U organizaciji Lučke kapetanije Beograd, iz tih razloga se učestalo vrše polaganje za iste, o čemu se treba kod kapetanije i obaveštavati o terminima za polaganje na telefon 011-202-99-00.
Pored čekanja na rok zakazivanja ispita, treba računati i na duže vreme izdavanja novih ovlašćenja, do mesec dana od dana podnošenja.

10. Zapovednici putničkih brodova i rukovaoci čamaca za prevoz lica, neće moći upravlјati istim bez položenog dodatnog ispita za upravlјanje putničkim plovilom. Pored pomenutog posebnog ovlašćenja rukovaoci čamaca za prevoz lica moraće imati najmanje zvanje mornara, a ne kao do sada uverenje za rukovaoca čamca.

11. Kod ukrcaja pripravnika i ostalik članova posade, koji do sada nisu bili ukrcani ni na jednom brodu, zapovednici su dužni da provere da li isti imaju potvrdu da poznaje veštinu plivanja i da li su položili poseban ispit o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (sprečavanje nezgode na brodu, protivpožarna zaštita i pružanje prve medicinske pomoći na brodu).
Kod overa brodarskih knjižica (koja se po novom pravilniku vrši na svakih šest meseci), kapetanije će proveravati ispravnost njihovog ukrcanja.

Zainteresovane stranke mogu od Lučke kapetanije Pančevo elektronskim putem tražiti slanje nabrojanih pratećih zakona, pravilnika i uredbi, kao i svih ostalih vezanih za plovidbu.

Kontakt:
Lučka kapetanija Pančevo
Dositeja Obradovića 13 26000 Pančevo
Tel/fah 013-342-560
Mob. 063-80-88-101
Email adresa: kapetanija.pancevo@ms.gov.rs

Šef lučke kapetanije
Zoran Gvozdenović


NazadKljučne reči za povezane vesti:
RIS, ENI, Knjižice


Povezane vesti:

14.01.2011 Plovput nastavlja rad na pripremi D4D baze podataka
13.01.2011 Plovput na sastanku nacionalnih koordinatora Akcionog plana za Strategiju EU za dunavski region
22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
31.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 23/10
10.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 20/10
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
30.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
13.10.2010 Titel - Saopštenje br. 07/10
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
05.10.2010 Senta - Saopštenje br. 22/10
28.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
07.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 18/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 17/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 16/10
06.09.2010 Senta - Saopštenje br. 20/10
02.09.2010 Beograd - Saopštenje br. 15/10
17.08.2010 Senta - Saopštenje br. 18/10
02.07.2010 Plovput na sastanku upravnog odbora projekta WANDA
30.07.2010 Beograd - Saopštenje br. 14/10
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
16.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 15/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 14/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 13/10
18.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 11/10
15.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 10/10
14.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 09/10
14.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 08/10
12.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 07/10
27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
07.06.2010 Senta - Saopstenje br. 13/10
02.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 06/10
10.05.2010 Titel - Saopštenje br. 03/10
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
25.03.2010 Plovput na okruglom stolu posvećenom GIS-u na reci Savi
10.03.2010 Beograd - Saopštenje br. 3/10
06.01.2010 Plovput u sastavu srpske delegacije na sastancima vezanim za Dunavsku strategiju EU
22.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 05/10
16.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 04/10
02.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 03/10
29.01.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 02/10
25.01.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 01/10
13.11.2009 Sastanak bilateralne radne grupe Rumunije i Srbije za ENC
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
21.08.2006 Rekama otiču milioni evra
13.04.2005 "Plovput" uveo signalizaciju na Dunavu na solarni pogon

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post